Indonesia

GANTANGAN WANGI RADEN GANTANGAN Wangi Mangkurat Mangkunagara adalah putra Kangjeng Prabu Siliwangi, raja Pakuan Pajajaran dan rtelah dijadikan putra mahkota. Gantangan Wangi ingin melamar Enden Cintawati, adik Raden Patih Jayanegara. Ketika hal itu disampaikan kepada ayahandanya, ia mendapat restu, ayahandanya tidak berkeberatan apabila ia mempersunting Cintawati. Tak lama kemudian ia pergi ke negara Tilu Kuta Emas, untuk melamar Cintawati. Lamaran Gantangan Wangi diterima. Tak lama kemudian dilangsungkan pernikahan Gantangan Wangi dengan Cintawati Diceritakan bahwa ada sebuah negara yang bernama Kuta Nusa Balitung. Rajanya bernama Gempur Alam. Adiknya tiga orang, yakni Rangga Sakti Mandraguna, Rangga Kemasandan Andon Kancana. Menurut dangiang nagara, supaya negara selamat sentausa. Megara harus “diparepeh” (ditumbal) oleh penganten Cintawati/Gantangan Wangi’ Rangga Sakti dan Rangga kancana ditugasi membawa Cintawati ke negara Kuta Nusa Balitung. Setelah siap semuanya kedua kakak beradik itu berangkatlah. Sesampainya di negara Gunung Tilu Kuta Emas, Rangga Kemasan menjadikan dirinya seekor kuda, tetapi perbuatan ini diketahui Jayanagara, maka diusirnya dia. Rangga Sakti menjadikan dirinya Gantang Pakuan (kakak kandung Gantangan Wangi) Di hadapan Jayanagara, Gantang Pakuan palsu, meminta agar Gantangan Wangi pulang dulu ke Pajajaran, karena sang ibu ingin bertemu dengannya. Permintaan itu ditolak oleh Jayanegara, karena negara dalam keadaan genting. Hanya saja, supaya sang ibu tidak begitu kecewa, sebagai gantinya diserahkanlah menantunya, Citrawati. Tentu saja hal itu disambut gembira oleh Patih Rangga kemasan dan Rangga Sakti. Diceritakan bahwa putra Prabu Siliwangi ada lima orang, yang sulung bernama Raden Jaka Mangundra Prabu Guru Gantangan, yang kedua prabu gantang Pakuan, yang ketiga Raden Gantang Nagara, yang keempat Gantangan Wangi dan yang kelima Raden Meumeut Raden Ameut yang sedang melakukan tapa. Yang diserahi memegang tampuk pemerintahan adalah putra yang sulung. Cintawati meninggalkan negara Gunung Tilu Kuta Emas, telah lebih dari waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan. Oleh karena itu Jayanegara pergi menyusulnya ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, Jayanegara sesumbar dan menantang penduduk pajajaran, termasuk prabu siliwangi sebagai sesepuh negara. Tetapi Gantang Pakuan-lah yang dituduh telah melanggar janji yang telah disepakati bersama itu. Gantang Pakuan cepat-cepat menemui Jayanegara yang sedang mengamuk. Dengan hati-hati ditanyakannya sebab kemarahannya itu, tetapi hal itu tidak menjadikan kemarahan Jayanegara reda. Jayanegara tetap menuduh Gantang Pakuan telah menghina dirinya dan negaranya. Selanjutnya peperangan antara Jayanegara dengan Gantang Pakuan tak dapat dihindarkan. Berkat usaha Raden Meumeut Raden Ameut (yang telah selesai bertapa) perkelahian dapat dihentikan. Dikatakan oleh Raden Meumeut raden Ameut, bahwa siapa yang bersalah apabila ditiup olehnya akan jatuh terkapar, sebaliknya jika bersih, akan kuat kembali. Ternyata Jayanegara ketika kena tiupan lalu roboh dan tak berdaya. Jayanegara mengakui bahwa dialah yang bersalah telah menyangka orang yang belum tentu kesalahannya. Selanjutnya Jayanegara minta petunjuk kepada Raden Meumeut Raden Ameut. Sesudah dilihatnya melalui gambar lopian, diketahuilah bahwa Cintawati sedang berada di dalam peti besi di negara Kuta Nusa balitung, dan sebentar lagi akan dijadikan parepeh/tumbal negara. Ia akan dibakar pada sebuah api unggun. Dengan ajian halimunan, Gantang Pakuan dan Jayanegara sampai di alun-alun Pangtaruman tanpa diketahui orang. Setiap kali api dinyalakan oleh Rangga sakti dipadamkan oleh Gantang Pakuan. Keempat kelima baru api menyala, karena dibiarkan oleh Gantang Pakuan. Gantang Pakuan dan Jayanegara masuk ketengah-tengah gundukan kayu bakar. Di sana mereka duduk, siap untuk menerima Cintawati, jika nanti dilemparkan ke atas kobaran api.

Sunda

HEDUS LEUNGEUNG RADEN GANTANGAN Wangi Mangkurat Mangkunagara teh putra Kangjeng Prabu Siliwangi, raja Pakuan Pajajaran anu parantos dijantenkeun putra mahkota. Gantangan Wangi rek ngalamar Enden Cintawati, adina Raden Patih Jayanegara. Sabada ditepikeun ka bapana, manéhna meunang restu, bapana teu kapikiran lamun manéhna nikah ka Cintawati. Teu lila ti harita, manéhna indit ka nagara Tilu Kuta Emas, rék ngalamar Cintawati. Aplikasi Penanganan Wang ditarima. Teu lila ti harita, kawinan Gantangan Wangi jeung Cintawati dilaksanakeun Kacaritakeun aya nagara nu ngaranna Kuta Nusa Balitung. Rajana ngaranna Gempur Alam. Manéhna ngabogaan tilu adi, nyaéta Rangga Sakti Mandraguna, Rangga Packaging jeung Andon Kancana. Nurutkeun dangiang nagara, sangkan nagara aman. Megara kudu "diparepeh" (ditumbal) ku panganten Cintawati/Gantangan Wangi'. Rangga Sakti jeung Rangga Kancana ditugaskeun mawa Cintawati ka nagara Kuta Nusa Balitung. Sanggeus kabéh siap, dua sadulur indit. Sesampainya di nagara Gunung Tilu Kuta Emas, RanggaPack robah jadi kuda, tapi Jayanagara manggihan kalakuan kitu, tuluy diusir. Rangga Sakti nyieun dirina Gantang Pakuan (lanceukna Gantangan Wangi) Di payuneun Jayanagara, Gantang Pakuan palsu, miwarang Gantangan Wangi mulih heula ka Pajajaran, margi ibuna hoyong nepungan.Jayanegara nolak pamenta éta, sabab nagara dina kaayaan anu teu pati jelas. Najan kitu, sangkan indungna teu kuciwa, malah méré minantu Citrawati. Tangtu waé ieu téh disambut ku Patih Rangga Bungkusan jeung Rangga Sakti. Kacaritakeun aya lima putra Prabu Siliwangi, nu cikal jenengan Raden Jaka Mangundra Prabu Guru Gantangan, nu kadua Prabu Gantang Pakuan, nu katilu Raden Gantang Nagara, nu kaopat Gantangan Wangi jeung nu kalima Raden Meumeut Raden Ameut nu keur ngalakonan tobat. Anu dipercaya nyekel tampuk pamaréntahan nyaéta putra cikal. Cintawati ninggalkeun nagara Gunung Tilu Kuta Emas, geus leuwih ti waktu nu geus ditangtukeun, nyaéta sabulan. Ku sabab kitu Jayanegara nyusul ka Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, Jayanegara ngaragakeun sarta nangtang warga Pajajaran, kaasup Prabu Siliwangi salaku sesepuh nagara. Tapi nya éta Gantang Pakuan anu dituduh ngalanggar janji anu sapuk. Gantang Pakuan gancang nepungan Jayanegara nu keur ngamuk. Sacara taliti nanya alesan amarahna, tapi teu matak ambek Jayanegara. Jayanegara terus nuduh Gantang Pakuan ngahina dirina jeung nagarana. Saterusna, perang antara Jayanegara jeung Gantang Pakuan teu bisa dihindari. Berkat usaha Radén Meumeut Radén Ameut (anu bérés dibui) tarung bisa dieureunkeun.Radén Meumeut ngadawuh, radén Ameut, sing saha anu salahna lamun ditiup ku manéhna baris ragrag kana taneuh, sabalikna lamun beresih, bakal kuat deui. Tétéla nalika Jayanegara ditiup anjeunna ambruk sarta teu daya. Jayanegara ngaku yén manéhna téh salah kaprah salah saurang anu teu tangtu kasalahanana. Salajengna, Jayanegara naroskeun parentah ka Raden Meumeut. Sanggeus ditingali ngaliwatan gambar lopian, kanyahoan yen Cintawati aya dina brankas di nagara Kuta Nusa Balitung, sakedap deui bakal dijadikeun parepeh/kurban nagara. Ieu bakal dibeuleum dina bonfire a. Kalayan kasaktian halimunan, Gantang Pakuan sareng Jayanegara dugi ka alun-alun Pangtaruman tanpa aya anu terang. Saban seuneu dihurungkeun ku Rangga Sakti, dipareuman ku Gantang Pakuan. Kaopat jeung kalima seuneu anyar, sabab ditinggalkeun ku Gantang Pakuan. Gantang Pakuan jeung Jayanegara asup ka tengah gundukan kai. Di dinya diuk, siap narima Cintawati, mun dialungkeun kana seuneu.

TerjemahanSunda.com | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Indonesia-Sunda?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)