Indonesia

KH. Abdul Halim Pendiri PUI asal Majalengka KH. Abdul Halim lahir 26 Juni 1887 di Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nama kecilnya, Otong Syatori. Ayahnya, KH Muhammad Iskandar, yang menurut silsilah masih keturunan Maulana Hasanudin, anak Sunan Gunung Jati, sekaligus penguasa Kesultanan Banten. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi. Sementara, ibunya, Hj Siti Mutmainah, adalah anak dari KH Imam Safari yang juga masih keturunan Sunan Gunung Jati. Namun, ada juga yang menyebut Siti Mutmainah merupakan keturunan Pangeran Sabranglor dari Kesultanan Demak Abdul Halim merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Abdul Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Abdul Halim masih kecil. Selanjutnya, dia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Sejak kecil, Abdul Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti, ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Abdul Halim belajar Alquran dan Hadis kepada KH. Anwar. KH Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji Wetan, Majalengka. Setelah itu, dia mengembara untuk menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren lainnya di wilayah Majalengka, Cirebon, Kuningan, hingga Pekalongan, Jawa Tengah. Dari satu pesantren ke pesantren lainnya, dia menampakkan sifat mandirinya. Untuk biaya hidup selama nyantri, dia menjual aneka produk yang dibutuhkan para santri, seperti sarung, kain batik, minyak wangi, dan kitab-kitab pelajaran agama Islam. Selain belajar di pondok pesantren, Abdul Halim juga menyempatkan diri belajar bahasa Belanda dan huruf latin kepada van Hoeven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Pada umur 21 tahun, saat jadi santri di Kuningan, Otong dipanggil pulang orangtuanya ke Majalengka. Dia dijodohkan dengan Siti Murbiyah, anak KH Muhammad Ilyas bin Hasan Basyari yang pada waktu itu menjadi penghulu Majalengka. Pasangan ini dikaruniai tujuh orang anak Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Abdul Halim memutuskan pergi ke Mekkah untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekkah, Abdul Halim berguru kepada ulama-ulama besar di antaranya Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekkah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi Imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekkah, Abdul Halim banyak bergaul dengan KH Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan KH Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kedekatan Abdul Halim dengan kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Selain belajar langsung kepada Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Abdul Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syeikh Muhammad Abduh, Syeikh Muhammad Rasyid Ridlo, dan ulama pembaharu lainnya. Setelah tiga tahun belajar di Mekkah, Abdul Halim kembali ke Indonesia untuk mengajar. Pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. Setahun kemudian, setelah lembaga pendidikan tersebut berkembang, Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub yang berarti Kehidupan Hati. Majelis Ilmi menjadi bagian di dalamnya. Hayatul Qulub (Hayat al-Qulub) tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, melainkan juga masuk bidang perekonomian. Hal ini disebabkan Abdul Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan. Maka, anggota organisasinya bukan saja dari kalangan santri, guru, dan kiai, tetapi juga para petani dan pedagang. Namun, organisasi yang bergerak di bidang perdagangan banyak mempunyai saingan, khususnya dengan pedagang China yang pada masa itu cenderung lebih berhasil di bidang perdagangan. Sebab, Pemerintah Hindia Belanda lebih banyak membela kepentingan pedagang-pedagang China yang diberi status hukum lebih kuat dibanding kelompok pribumi. Persaingan tersebut memuncak ketika Pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai biang kerusuhan dalam peristiwa penyerangan toko-toko milik orang China yang terjadi di Majalengka pada tahun 1915. Akibatnya, Pemerintah Hindia Belanda membubarkan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala kegiatannya. Setelah organisasi itu dibubarkan, Abdul Halim memutuskan kembali ke Majelis Ilmi untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan.

Sunda

KH. Abdul Halim, pangadeg PUI ti Majalengka KH. Abdul Halim dibabarkeun tanggal 26 Juni 1887 di Désa Ciborelang, Kacamatan Jatiwangi, Kabupatén Majalengka, Jawa Barat. Jujulukna Otong Syatori. Bapana, KH Muhammad Iskandar, nurutkeun silsilahna masih turunan Maulana Hasanudin, putra Sunan Gunung Jati, sarta pangawasa Kasultanan Banten. Salian ti ngurus pasantrén, bapana ogé lurah di Kawedanan Jatiwangi. Sedengkeun indungna, Hj Siti Mutmainah, nyaéta putri KH Imam Safari anu ogé turunan Sunan Gunung Jati. Tapi aya ogé nu nyebutkeun yén Siti Mutmainah téh turunan Pangéran Sabranglor ti Kasultanan Demak.Abdul Halim mangrupa anak pamungkas ti dalapan murangkalih. Salaku anak dilahirkeun di kulawarga pasantren, Abdul Halim geus narima atikan agama saprak anjeunna alit ti kulawargana jeung ti masarakat sabudeureun. Bapana maot nalika Abdul Halim alit. Saterusna, anjeunna lolobana digedékeun ku indungna sarta lanceukna heubeul. Saprak leutik, Abdul Halim geus jadi budak anu resep diajar. Kabuktian, anjeunna seueur maca élmu Islam sareng élmu sosial. Nalika yuswana 10 taun, Abdul Halim diajar Al Qur'an sareng Hadist sareng KH. Anwar. KH Anwar nyaéta ulama kawentar ti Ranji Wetan, Majalengka. Saparantosna, anjeunna ngumbara ka sajumlah pasantrén séjénna di wewengkon Majalengka, Cirebon, Kuningan, jeung Pekalongan, Jawa Tengah.Ti hiji pasantrén ka pasantrén séjénna némbongkeun sipat mandiri. Pikeun mayar biaya hirup bari diajar, anjeunna ngajual rupa-rupa produk anu dipikabutuh ku murid, sapertos sarung, kaén batik, parfum sareng buku pelajaran agama Islam. Salian ti diajar di pasantrén, Abdul Halim ogé ngaluangkeun waktu pikeun diajar aksara Walanda jeung Latin ti van Hoeven, pandita jeung mubaligh di Cideres, Majalengka. Dina yuswa 21 taun, nalika anjeunna murid di Kuningan, Otong ditelepon ku kolotna ka Majalengka. Anjeuna dijodokeun ka Siti Murbiyah, putri KH Muhammad Ilyas bin Hasan Basyari anu harita jadi pupuhu Majalengka. Pasangan ieu dikaruniai tujuh anak Sanggeus loba diajar di sababaraha pasantrén di Indonésia, Abdul Halim mutuskeun indit ka Mekah pikeun neuleuman élmu agama. Di Mekah, Abdul Halim diajar ka ulama-ulama agung, diantarana Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama ti Indonesia anu dumuk di Mekkah sarta jadi ulama agung oge Imam di Masjidil Haram. Sabada diajar di Mekah, Abdul Halim loba sosialisasi jeung KH Mas Mansur anu saterusna jadi Ketua Umum Muhammadiyah jeung KH Abdul Wahab Hasbullah anu salah saurang pendiri Nahdlatul Ulama. Kadeukeutna Abdul Halim ka dua sobatna, anu béda-béda kasang tukangna, boh réformis boh tradisional, anu ngajadikeun manéhna kasohor salaku ulama anu toleran.Salian ti diajar langsung ka Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Abdul Halim oge neuleuman kitab-kitab ulama sejenna, saperti kitab-kitab Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rasyid Ridlo, jeung ulama pembaharu sejenna. Sanggeus tilu taun diajar di Mekah, Abdul Halim balik deui ka Indonésia pikeun ngajar. Taun 1911 ngadegkeun lembaga atikan Déwan Ilmi di Majalengka pikeun ngadidik murid-murid di daérah éta. Sataun ti harita, sanggeus lembaga atikan mekar, Abdul Halim ngadegkeun organisasi anu disebut Hayatul Qulub anu hartina Hirup Hati. Déwan Ilmiah mangrupikeun bagian tina éta. Hayatul Qulub (Hayat al-Qulub) lain ngan ukur aktif dina widang atikan, tapi ogé dina séktor ékonomi. Hal ieu lantaran Abdul Halim hayang ngamajukeun widang atikan ogé dagang. Jadi, anu jadi anggota organisasi téh lain waé murid, guru jeung kiai, tapi ogé patani jeung padagang. Tapi, organisasi anu beroperasi dina sektor perdagangan ngagaduhan seueur pesaing, khususna sareng padagang Cina anu dina waktos éta condong langkung suksés dina séktor perdagangan. Hal ieu sabab pamaréntah Hindia Walanda lolobana ngabéla kapentingan padagang Cina anu dibéré status hukum leuwih kuat batan kelompok pribumi.Kompetisi ieu puncak nalika Pamaréntah Hindia Walanda nuduh organisasi Hayatul Qulub salaku sumber karusuhan dina serangan ka toko-toko milik Cina anu lumangsung di Majalengka taun 1915. Balukarna, Pamaréntah Hindia Walanda ngabubarkeun Hayatul Qulub sarta ngalarang. eta tina neraskeun sagala kagiatanana. Sanggeus éta organisasi bubar, Abdul Halim mutuskeun balik deui ka Majelis Ilmiah pikeun terus ngajaga kapentingan perjuangan Islam, hususna dina widang atikan.

TerjemahanSunda.com | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Indonesia-Sunda?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)