Indonesia

Pada 16 Mei 1916, Abdul Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru yang ia beri nama Jam’iyah al-I’anat al-Muta’alimin atau Perkumpulan Pertolongan untuk Pelajar. Setahun kemudian, Ketua Sarekat Islam HOS Tjokroaminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut, yang akhirnya dikembangkan dan diubah namanya menjadi Persjarikatan Oelama atau Perserikatan Ulama. Perserikatan tersebut berkembang pesat di Majalengka, lalu ke luar Jawa. Abdul Halim juga bergabung dengan Sarekat Islam. Meski aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan di bidang pendidikan. Hal itu diwujudkannya dengan mendirikan Santi Asmoro pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan. Saat pendudukan Jepang, Persjarikatan Oelama dibekukan aktivitasnya pada 1942. Hal itu tidak menyurutkan langkah Abdul Halim berjuang memperbaiki kondisi umat. Dia terus bergerak di bidang pendidikan dan pengajian. Tahun 1943, Pemerintah Jepang memberi kesempatan kepada orang-orang Indonesia masuk birokrasi. Selain itu, Jepang membentuk semacam lembaga perwakilan yakni Chuo Sangi In dan Chuo Sangi Kai. Chuo Sangi In memiliki tugas utama mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Abdul Halim menjadi salah satu anggota Chuo Sangi In. Dia pun berupaya mengaktifkan kembali Persjarikatan Oelama. Akhirnya, pada 1 Februari 1943, permohonannya dikabulkan. Namun, namanya menjadi Perikatan Oemat Islam dan Abdul Halim menjadi ketuanya. Kelak, pada tahun 1952, POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) yang didirikan oleh KH Ahmad Sanusi menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) dan Abdul Halim diangkat sebagai ketuanya. Kembali ke masa pendudukan Jepang, Abdul Halim yang awalnya kooperatif dengan Jepang, mulai menunjukkan ‘perlawanan’. Dia tidak menganjurkan rakyat membantu Jepang. Dia pun meminta agar Jepang mencetak Alquran yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pada Mei 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini, Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso. Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (PB KNID) Cirebon. Selanjutnya ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer II yang dimulai 19 Desember 1948, Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka. Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asmoro. Sebagai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, ia menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, walaupun ia tinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam. la juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran Negara Pasundan ciptaan Belanda. Periode tahun 1950-an, Abdul Halim menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota Konstituante. Abdul Halim meninggal 7 Mei 1962. Atas jasa-jasanya, Abdul Halim dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah RI. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008. Namanya juga diabadikan menjadi nama jalan protokol di Majalengka.

Sunda

Dina tanggal 16 Méi 1916, Abdul Halim sacara resmi ngadegkeun lembaga atikan anyar anu dingaranan Jam’iyah al-I’anat al-Muta’alimin atawa Paguyuban Bantuan Siswa. Sataun ti harita, Ketua Sarekat Islam HOS Tjokroaminoto mere pangrojong ka ieu lembaga atikan, anu ahirna dimekarkeun sarta robah ngaranna jadi Persjarikatan Oelama atawa Paguyuban Ulama. Paguyuban tumuwuh gancang di Majalengka, tuluy di luar Jawa. Abdul Halim ogé milu sarékat Islam. Sanajan aktip dina sagala rupa organisasi, Abdul Halim tetep ngabdikeun perhatianana pikeun ngamajukeun widang atikan. Hal ieu diwujudkeun ku ngadegna Santi Asmoro dina taun 1932. Di lembaga atikan ieu, para santri lain ngan saukur dibekelan ku pangaweruh agama jeung pangaweruh umum, tapi ogé ku kaparigelan numutkeun bakat siswa, diantarana tatanén, pertukangan jeung karajinan. Dina mangsa penjajahan Jepang, Persjarikatan Oelama ngagantungkeun kagiatanana dina taun 1942. Hal ieu teu eureun-eureun Abdul Halim bajoang pikeun ngaronjatkeun kaayaan rahayat. Anjeunna terus digawé dina widang atikan jeung dzikir. Dina taun 1943, pamaréntah Jepang méré kasempetan ka Indonésia pikeun asup ka birokrasi. Salian ti éta, Jepang ngawangun hiji lembaga perwakilan, nyaéta Chuo Sangi In jeung Chuo Sangi Kai.Chuo Sangi In boga tugas utama ngirimkeun proposal ka pamaréntah ogé ngajawab patarosan pamaréntah ngeunaan urusan pulitik sarta nyarankeun tindakan anu kudu dilaksanakeun ku Pamaréntah Jepang. Abdul Halim jadi anggota Chuo Sangi In. Manéhna ogé nyoba ngaktifkeun deui Oelama Persjarikatan. Ahirna, dina 1 Pébruari 1943, paméntana dikabulkeun. Tapi ngaranna jadi Perikatan Oemat Islam jeung Abdul Halim jadi pupuhu. Saterusna, dina taun 1952, POI ngagabung jeung Persatuan Muslimin Indonésia (PUII) nu diadegkeun ku KH Ahmad Sanusi jadi Paguyuban Umat Islam (PUI) jeung Abdul Halim diangkat jadi ketuana. Jaman jaman penjajahan Jepang, Abdul Halim nu mimitina gawé bareng jeung Jepang mimiti némbongkeun 'perlawanan'. Anjeunna henteu nyarankeun yén jalma ngabantosan Jepang. Manéhna ogé ménta Jepang pikeun nyitak Al Qur’an nu bener-bener dibutuhkeun ku masarakat. Dina Méi 1945, anjeunna diangkat jadi anggota Panitia Penyidik ​​Usaha Persiapan Kamerdikaan Indonésia (BPUPKI), anu tugasna nyiapkeun sagala hal anu aya patalina jeung pembentukan nagara. Di BPUPKI, Abdul Halim linggih salaku anggota Panitia Pertahanan NKRI anu dipupuhuan ku Abikoesno Tjokrosoejoso. Sanggeus Republik Indonésia diadegkeun, Abdul Halim diangkat jadi anggota Badan Kerja Panitia Nasional Indonésia Daerah Cirebon (PB KNID). Saterasna, anjeunna aktip ngabantosan perjuangan pikeun mertahankeun kamerdékaan.Nalika Walanda ngaluncurkeun Agresi Militer Kadua anu dimimitian dina tanggal 19 Désémber 1948, Abdul Halim aktip mantuan kaperluan logistik pasukan TNI jeung gerilyawan. Warga Cirebon ogé ngangkat anjeunna Bupati Majalengka. Sanggeus perang kamerdékaan réngsé, Abdul Halim tetep aktip dina organisasi kaagamaan sarta ngadegkeun Santi Asmoro. Salaku ulama anu boga pandangan nasionalisme jeung persatuan, manéhna nentang gerakan Darul Islam anu dipingpin ku Kartosuwiryo, sanajan cicing di wewengkon anu dikawasaan ku Darul Islam. Anjeunna oge salah sahiji inohong anu nungtut bubaran Nagara Pasundan anu dijieun ku Walanda. Taun 1950-an, Abdul Halim jadi anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat sarta saterusna jadi anggota DPRD. Abdul Halim pupus 7 Méi 1962. Ku jasana, Abdul Halim dilélér gelar Pahlawan Nasional ku Pamaréntah Indonésia. Ieu dumasar kana SK Présidén RI Nomor: 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 Nopémber 2008. Ngaranna ogé diabadikeun jadi ngaran jalan protokol di Majalengka.

TerjemahanSunda.com | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Indonesia-Sunda?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)